ŽUPA FAŽANA

Fizička i psihička zrelost za sklapanje ženidbe

Objavljeno: 30. travnja 2015.

Sklapanje ženidbe je, između ostalog, i pravni čin. Za valjanost pravnog čina traže se određeni uvjeti koje osoba mora imati. Jedan od tih uvjeta je kanonska dob. Kanonska dob nije samo propisana za sklapanje ženidbe, već se traži i za sakrament sv. reda, ali i za određene crkvene službe.

Minimalna dob za valjano sklapanje ženidbe

Današnji Zakonik kanonskog prava propisuje za sveopću Crkvu minimalnu dob za valjano sklapanje ženidbe: za mušku osobu 16 godina, a za žensku 14 godina (usp. kan. 1083). Svakako se pretpostavlja da ovu fizičku (biološku) dob (zrelost) prati i psihička zrelost. Još je rimsko pravo odredilo minimalnu dob koju zaručnici moraju imati u času sklapanja ženidbe. Justinijan je propisao za mušku osobu 14, a za žensku 12 godina, tako da prije ove dobi nisu mogli sklopiti valjanu ženidbu, makar i prije postigli fizičku i psihičku zrelost. Zakonik kanonskog prava iz 1918. godina određuje donju granicu za muškarca (16 godina) i za ženu (14 godina) koju je aktualni zakonik samo preuzeo. Ova dob za našu kulturnu tradiciju je možda preniska, ali Zakonik se odnosi na univerzalnu Crkvu te mora voditi računa o drugim kulturama te ne može priječiti onome tko je postigao biološku zrelost pravo na ženidbu. Zakonik daje mogućnost biskupskim konferencijama da odrede višu dob ali samo za dopušteno sklapanje (usp. kan. 1083§2). Za valjanost ženidbe je dostatna navršena kanonska dob. Hrvatska biskupska konferencija preuzela je raniju odredbu biskupske konferencije Jugoslavije koja glasi: „Za dopušteno sklapanje ženidbe potrebno je da su zaručnici navršili 18 godina života. Ispod te dobi potrebna je dozvola mjesnog ordinarija.“ (Službeni vjesnik Biskupske konferencije Jugoslavije, br. 2 (1984), uz kan. 1083.)

Zakonik određuje točno računanje dobi (usp. kan. 203§1). Mladiću koji je rođen 1. listopada 2000. zapreka prestaje 2. listopada 2016., a djevojci koja je rođena 21. svibnja 2000., prestaje zapreka dobi 22. svibnja 2014. godine. Dan kad se netko rodio ne uračunava se u traženu dob i ta se dob navršava svršetkom istog kalendarskog dana na godišnjicu rođenja (usp. kan. 203§2).

Dob označava fizičku i psihičku zrelost osobe

Ovu je dob odredio crkveni zakonodavac i ova je zapreka crkvenog prava (iuris ecclesiastici). Međutim, ova zapreka se ne oslanja na čisto fizičku zrelost već i psihičku zrelost, u tom smislu ova crkvena zapreka dobi ima svoj oslonac u naravnom pravu. Ova zapreka nije trajnog karaktera, ako je riječ samo o njezinom fizičkom dijelu (godinama), ona prestaje s napunjenom dobi, te ako je ispunjen ovaj drugi dio (psihička zrelost) od nje se može dobiti oprost. Nikad se ne može dobiti oprost od onog dijela zapreke koji se odnosi na psihičku zrelost. Ova se zapreka odnosi samo na katoličke osobe. Nekatolička osoba (bila krštena ili nekrštena) ako sklapa ženidbu s katoličkom osoba ona ne mora imati napunjenu dob koju traži kanonsko pravo; ali mora imati dostatnu psihičku zrelost da može sklopiti valjan brak. Ako nekatolička osoba nije krštena tad postoji jedna druga zapreka različitost vjere (usp. kan. 1086).

Psihička zrelost nije isto što i biološka zrelost

Da bi osoba mogla sklopiti jedan pravni čin traži se da posjeduje dostatnu psihičku zrelost (maturitas psychica), ali i odgovarajuću tjelesnu zrelost (maturitas corporis). Psihička zrelost znači da određena osoba, konkretnu u sklapanju ženidbe, posjeduje minimalno znanje o naravi katoličke ženidbe te da ima sposobnost samostalno donijeti odluku; tj. proizlazi iz intelektualne i emocionalne zrelosti osobe. Fizička zrelost pretpostavlja da je osoba između ostalog sposobna za bračni čin i rađanje djece.

Treba jasno razlučiti pojmove „psihičke zrelosti“ i „kanonske zrelosti“. Papa Ivan Pavao II. u svom govoru Rimskoj Roti 1987. godine naglasio da se ne može: „Pomiješati psihička zrelost koja bi bila dolazna točka razvoja čovjeka sa kanonskom zrelošću koja je naprotiv minimalna polazna točka za valjanost ženidbe.“ (Ivan Pavao II., Allocutio, 5.2.1987., br.6). Nije lako reći kad je netko zreo, kad je postigao određeni stupanj zrelosti. U kanonskoj jednom od narednih brojeva Ladonje govorit ćemo o osobama koje su nesposobne za sklapanje ženidbe prema kan. 1095.

Biskupija Porečko - Pulska

ŽUPNI STAN

ŽUPNI CARITAS

Župa Sv. Kuzme i Damjana, Fažana, 2024. Sva prava pridržana.